Pla Estratègic de Cultura

El Pla estratègic de cultura de la ciutat de Lleida s’ha d’entendre com l’instrument que guiarà la vida cultural del municipi durant els propers anys. Es tracta d’un document operatiu que ha de convertir-se en un dels principals referents tant pels responsables polítics i tècnics del sector públic, com per les empreses i professionals del sector privat, les entitats i associacions culturals i la ciutadania.

Un Pla estratègic de cultura? De què va això?

Un Pla estratègic de cultura introdueix una mirada que va més enllà de les urgències quotidianes, garantint una perspectiva més àmplia a l’hora de definir els objectius i les prioritats en matèria cultural.

  1. Ofereix la possibilitat de situar la cultura com a eix central de la vida política i ciutadana del territori.

  2. Comporta la integració dels diversos agents culturals en un projecte comú. Tots aquests agents no s’han d’integrar només durant el procés d’elaboració del Pla, sinó també durant la seva implementació.

  3. És important un diàleg que s’estableix entre els diversos agents participants. Des de la perspectiva que no existeixen veritats universals, el que cal és construir veritats a partir de les quals es pugui actuar.

Per què és important per Lleida?

La cultura a Lleida ja representa un àmbit actiu i important, en el que s’hi desenvolupen moltes i diverses activitats. L’activitat abundant i valuosa és mostra de què Lleida també exerceix la seva capitalitat en l’àmbit cultural.

Tota aquesta activitat s’ha estat desenvolupant de forma desendreçada i seguint les inèrcies pròpies dels agents i els seus cicles. Les oportunitats que ofereix el procés d’elaboració del pla estratègic i el seu desenvolupament tenen a veure amb el desplegament de tot el potencial cultural de Lleida. Es tracta de generar un marc global d’acció. El procés d’anàlisi i diagnòstic, a part de l’alt component participatiu que té valor per ell mateix, ha de servir per posar en joc a tots els agents i equipaments i fonamentar estratègies basades en les oportunitats detectades.

Quines idees inicials orienten el projecte?

Es poden identificar 3 elements que caracteritzen el sector cultural a Lleida:

  • Diversitat

  • Potencialitat

  • Recorregut històric

Així doncs, es tracta d’orientar el treball a partir de la constatació de la vitalitat cultural de Lleida.

Com es realitzarà?

El pla té 4 fases:

Fase 1. Preparació

En aquesta primera fase es constitueix l’equip tècnic, s’inicia l’anàlisi i la difusió del pla.

Fase 2. Diagnòstic participatiu

Es dissenyen els qüestionaris, les taules de treball i les entrevistes en profunditat per acabar obtenint un diagnòstic de la cultura a la ciutat de Lleida.

Fase 3. Definició de l’estratègia

Amb els punts de partida definits al diagnòstic, es defineixen eixos i línies d’acció.

Fase 4. Tancament

Finalment, es realitza una jornada oberta de presentació i es ratifiquen mecanismes de seguiment de la implementació del pla.

Qui hi té veu?

Existeixen 4 espais de participació que cobreixen la diversitat d’agents:

Qüestionaris

Diferenciats per a la ciutadania i per a les empreses i professionals.

Taules de treball

Diferents taules de treball per àmbits o eixos.

Entrevistes

Entrevistes en profunditat a informants claus.

Grup promotor

Grup promotor amb representació dels diferents àmbits